حکم همزه استفهام: همزه استفهام بر دو جمله فعلیه و اسمیه، مثبت یا منفی باشد، داخل می شود. أجاء زیدٌ.       أأنت فعلتَ ذلک.       ألم تفهم. نکته: ۱– همزه حتی بر حروف عطف صدارت تام دارد. أ وَلم أو أفَلَم ینظروا. ۲– همزه به صورت جایزی حذف می شود می خواهد بر أم […]

ادامه مطلب

حکم ألا و أما بر جمله اسمیه یا فعلیه داخل می شوند و ألا در بیشتر مواقع قبل إنّ یا نداء واقع می شود. ألا إنّهم هم السفهاء.       ألا یا عینُ ویحک أسعدینی. نکته: أما برای استفهام از نفی است. أما تقوم. ألا برای توبیخ و إنکار است. ألا ارعواء لِمَن وَلَّت […]

ادامه مطلب

إن برای استقبال است و اگر بر ماضی داخل شود حکمش جزم است.     إن تقم أقم. لو برای ماضی است و اگر بر مضارع داخل شود جزم نمی دهد.       لو قمتَ أو تقوم قمنا.        نکته: لو هم چنین برای مستقبل هم می باشد.   و لو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا. حکم جواب إن در باب […]

ادامه مطلب