حکم همزه استفهام: همزه استفهام بر دو جمله فعلیه و اسمیه، مثبت یا منفی باشد، داخل می شود. أجاء زیدٌ.       أأنت فعلتَ ذلک.       ألم تفهم. نکته: ۱– همزه حتی بر حروف عطف صدارت تام دارد. أ وَلم أو أفَلَم ینظروا. ۲– همزه به صورت جایزی حذف می شود می خواهد بر أم […]

ادامه مطلب

حکم ألا و أما بر جمله اسمیه یا فعلیه داخل می شوند و ألا در بیشتر مواقع قبل إنّ یا نداء واقع می شود. ألا إنّهم هم السفهاء.       ألا یا عینُ ویحک أسعدینی. نکته: أما برای استفهام از نفی است. أما تقوم. ألا برای توبیخ و إنکار است. ألا ارعواء لِمَن وَلَّت […]

ادامه مطلب

إن برای استقبال است و اگر بر ماضی داخل شود حکمش جزم است.     إن تقم أقم. لو برای ماضی است و اگر بر مضارع داخل شود جزم نمی دهد.       لو قمتَ أو تقوم قمنا.        نکته: لو هم چنین برای مستقبل هم می باشد.   و لو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا. حکم جواب إن در باب […]

ادامه مطلب
فایل صوتی تدریس مبادی العربیه

با سلام در ذیل فایل صوتی تدریس مبادی العربیه توسط استاد بهتشی درج گردید که اکنون قابل دانلود است قبلا تدریس استاد محمدی لینک شده بود که با از بین رفتن لینک اصلی در سایت یاسین مدیا لینک اینجا هم غیر قابل استفاده شد این فایلهای اینترنتی با فرمت ra است که با   خوانده […]

ادامه مطلب

چیزهایی که به جمله اضافه می شوند:  بعضی از ظروف به جمله خبریه اضافه می شوند که این جمله به مصدر تأویل برده می شود، مانند:                                 زرتُ صدیقک یومَ زارهُ الأعیانُ← یومَ زیارة. برای دانلود این مطلب بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ادامه مطلب

از جمله ی مواضع اضافه معنوی: ۱- زمانی که مضاف الیه جنس برای مضاف باشد مِن در تقدیر است:            خاتمُ ذهبٍ.         ثوبُ خزٍّ.  ۲- زمانی که مضاف الیه ظرف برای مضاف باشد فی در تقدیر است:          صلاة العصر.     درس المساء. ۳- زمانی که مضاف الیه مالک یا شبه مالک برای مضاف باشد لِـ […]

ادامه مطلب

حروف عطف، حروفی است که معطوف و معطوف علیه را تحت حکم واحد جمع می کند (حروفی که باعث می شود حکم معطوفٌ علیه بر معطوف اجرا شود و این حروف عبارتند از : «واو، فاء، ثمَّ، حتّی – لکن، لا، بل – أم، أو» برای دانلود این مطلب از کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ادامه مطلب