جمع‌های مکسر پایه اول، دوم و سوم   جمع‌های مکسر پایه اول درس اول جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد الجوارح العیوب الجارحة العیب النعم النعمة النقم النقمة درس سوم و چهارم جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد الالبسة الصحف الاخلاق الفقراء اللباس الصحیفة الخلق الفقیر الاحذیة الدروس الجنود المساکین الحذاء الدرس الجندی المسکین الاخبار […]

ادامه مطلب

اول هر کار بانام خدا بعد از آن عقد سلامی بر شما بادها را خوانده امروز آمدیم همنشین جامد و مشتق شدیم چیست مشتق، آن که جامدهست چیست هر که نیکو نشنودباهوش نیست چونکه در اطراف عالم بنگری می توان هم جامد و مشتق بدید جامد آن باشد که همچون آسمان خلق بنموده خدای مهربان […]

ادامه مطلب

« آشنايي با الگوهاي تدريس » الگوهاي تدريس الگوهاي تدريس را به چهار خانواده تقسيم كرده اند: ۱-اجتماعي . ۲-اطلاعات پردازي . ۳-فردي . ۴-رفتاري. مسلما هر طبقه با كمك شاياني كه به شناخت هر چه دقيق تر و جامع ترموضوع مي نمايد . با خلق بصيرت بيشتر ، موجبات تسهيل استفاده و كاربرد موثرتر […]

ادامه مطلب

  ظاهري ، محلي ، تقديري هستند.اعراب ظاهري بيشتر اسم هاي معرب است و بر دو نوع است اصلي و فرعي     اعراب مَحَلي اعراب محلي مربوط است به كلمات مبني . از آنجا كه علامت آخر كلمات مبني ثابت است، لذا براي شناختن اعراب و نقش آنها بايد به «محل» قرار گرفتن آنها […]

ادامه مطلب

   ترکیب وصفی   نسبت دادن یک اسم به اسم دیگر است که درآن ، اسم دوم به تنهایی وجود خارجی ندارد . در این ترکیب ، به اسم اول « موصوف » و به اسم دوم « صفت » گفته می شود . مثال : الوردةُ الجمیلةُ = ترکیب وصفی الوردة = موصوف  ،   الجمیلة […]

ادامه مطلب

  اسم از نظر جنس: – اسم مذكر: اسمي است كه به صورت حقيقي يا مجازي بر جنس نر دلالت كند مانند: علي ، قلم – اسم مونث: اسمي است كه به صورت حقيقي يا مجازي بر جنس ماده دلالت كند مانند: فاطمة – مِسْطَرة   نشانه هاي اسم مونث   : اسم مونث غالباً […]

ادامه مطلب

  در تجزيه حروف بايد اين سه ويژگي را مشخص نمود: نوع حروف، عامل يا غير عامل بودن و نوع بناء.   انواع حروف را در دو دسته عامل و غير عامل بررسي مي نماييم: ۱-                  حروف عامل تعريف: حروفي هستند كه عملي و تغييري را از حيث اعراب (رفع و نصب و جر و […]

ادامه مطلب

  فعل متعدي از نظر فاعل آن، دو نوع است: معلوم و مجهول   الف) فعل معلوم: فعلي است كه به فاعل نسبت داده شود (فاعل آن مشخص باشد) مانند: كتبَ التلميذُ الدرسَ. ب) فعل مجهول: فعلي است كه به مفعول نسبت داده شود (فاعل آن معلوم نباشد) مانند: كُتِبَ الدرسُ. طرز مجهول ساختن فعل […]

ادامه مطلب

  فعل از نظر تصريف به دو دسته تقسيم مي شود: متصرّف و غير متصرّف.   الف) متصرّف فعلي است كه ماضي، مضارع، امر و … داشته باشد. مانند: جلسَ، يجلِسُ، إجْلِسْ. ب) غير متصرّف فعلي است كه در تمام زمانها صرف نشود. مانند: لَيْسَ، حبَّذا (خوب است). –         مشهورترين افعال غير متصرف: ۱-                  ليسَ، مازالَ، […]

ادامه مطلب

اقسام فعل معتل: فعل معتل بر چهار قسم مي باشد: مثال،أجوف، ناقص، لفيف. تعريف: اعلال تغييراتي است كه فعل معتل در هنگام صرف مي يابد كه اين تغييرات سه نوع مي باشند: اسكان، قلب، حذف انواع اعلال: الف) اسكان: ساكن كردن حرف عله (به حذف حركت يا به نقل آن به حرف ماقبل). ب) قلب: […]

ادامه مطلب