حکم همزه استفهام: همزه استفهام بر دو جمله فعلیه و اسمیه، مثبت یا منفی باشد، داخل می شود. أجاء زیدٌ.       أأنت فعلتَ ذلک.       ألم تفهم. نکته: ۱– همزه حتی بر حروف عطف صدارت تام دارد. أ وَلم أو أفَلَم ینظروا. ۲– همزه به صورت جایزی حذف می شود می خواهد بر أم […]

ادامه مطلب

حکم ألا و أما بر جمله اسمیه یا فعلیه داخل می شوند و ألا در بیشتر مواقع قبل إنّ یا نداء واقع می شود. ألا إنّهم هم السفهاء.       ألا یا عینُ ویحک أسعدینی. نکته: أما برای استفهام از نفی است. أما تقوم. ألا برای توبیخ و إنکار است. ألا ارعواء لِمَن وَلَّت […]

ادامه مطلب

إن برای استقبال است و اگر بر ماضی داخل شود حکمش جزم است.     إن تقم أقم. لو برای ماضی است و اگر بر مضارع داخل شود جزم نمی دهد.       لو قمتَ أو تقوم قمنا.        نکته: لو هم چنین برای مستقبل هم می باشد.   و لو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا. حکم جواب إن در باب […]

ادامه مطلب
جزوه کامل عربی

داوطلبان کنکور و نیز دانشجویان رشته های الهیات، ادبیات فارسی، تاریخ و حقوق که مایلند یک جزوه قواعد عربی به زبان فارسی داشته باشند تا مطالب کتب عربی دبیرستان یادآوری شود و از پس عربی عمومی دانشگاه برآیند جزوه ذیل را که کار همکار گرامیم جناب آقای احمدی است را از ذیل مطلب دانلود و […]

ادامه مطلب
صحيح و معتل

ـ صحيح: به فعلي گفته مي‏شود كه در حروف اصلي آن حرف علّه (و، ا، ي) وجود نداشته باشد. مانند: يكتب، بدَأ، جلس ـ معتل: به فعلي گفته مي‏شود كه در حروف اصلي آن يك يا دو حرف عله وجود دارد. مانند: وَجَدوا، قالَتْ، اهتدي ـ مضاعف: به فعلي گفته مي‏شود كه يكي از حروف […]

ادامه مطلب

چیزهایی که به جمله اضافه می شوند:  بعضی از ظروف به جمله خبریه اضافه می شوند که این جمله به مصدر تأویل برده می شود، مانند:                                 زرتُ صدیقک یومَ زارهُ الأعیانُ← یومَ زیارة. برای دانلود این مطلب بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ادامه مطلب

از جمله ی مواضع اضافه معنوی: ۱- زمانی که مضاف الیه جنس برای مضاف باشد مِن در تقدیر است:            خاتمُ ذهبٍ.         ثوبُ خزٍّ.  ۲- زمانی که مضاف الیه ظرف برای مضاف باشد فی در تقدیر است:          صلاة العصر.     درس المساء. ۳- زمانی که مضاف الیه مالک یا شبه مالک برای مضاف باشد لِـ […]

ادامه مطلب

حروف عطف، حروفی است که معطوف و معطوف علیه را تحت حکم واحد جمع می کند (حروفی که باعث می شود حکم معطوفٌ علیه بر معطوف اجرا شود و این حروف عبارتند از : «واو، فاء، ثمَّ، حتّی – لکن، لا، بل – أم، أو» برای دانلود این مطلب از کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ادامه مطلب