صفت هایی هستند به معنای اسم فاعل ( کننده کار یا دارنده حالت ) که زیادتی صفت را می رسانند .مثال : « کاذب » اسم فاعل : دروغگو اما « کَذّاب » اسم مبالغه : بسیار دروغگومشهورترین وزن های اسم مبالغه :۱- « فَعّال » مانند « غفّار» : بسیار آمرزنده ، « رزّاق […]

ادامه مطلب

این اسم دلالت بر ثبوت و دوام صفت یا حالتی دارد و با صفت مطلق یا ساده در زبان فارسی برابری می کند . لازم به ذکر است که این نوع مشتق فقط از فعل لازم ساخته می شود .اما پر کابردترین وزن های صفت مشبهة :۱- فَعیل = عَلیم ، حَکیم ،جدید ، شریف […]

ادامه مطلب

اسم زمان و اسم مکان از ثلاثی مجرد بر وزن « مَفعَل » و « مَفعِل » ساخته می شود به عنوان مثال از « عبد ، یعبد » اسم زمان و اسم مکان « مَعبَد » به معنای موقع و زمان عبادت یا به معنای جا و مکان عبادت است ، از « جلس […]

ادامه مطلب

اسم مفعول از ثلاثی مجرد بر وزن « مفعول » ساخته می شود به عنوان مثال از فعل « نصر – ینصر » اسم مفعول « مَنصور » می باشد .اما از ثلاثی مزید و رباعی چیزی شبیه اسم فاعل مزید است یعنی اینکه : ۱-حرف مضارعة را از ابتدای اولین صیغه ی فعل مورد […]

ادامه مطلب

اسم فاعل به دو صورت مجرد و مزيد ساخته مي شود ؛ ااسم فاعل مجرد از فعل ثلاثي مجرد بر وزن « فاعِل » ساخته ميشود به عنوان مثال از فعل « نصر ، ينصر » مي شود « ناصر » ، از فعل « حمد ، يحمد » مي شود « حامد »اسم فاعل […]

ادامه مطلب

اسم ها به دو دسته جامد و مشتتق تقسیم می شوندمشتق به اسمی گفته می شود که از فعل گرفته شده و دارای وزن خاصی است مانند : مسجد که بر وزن مفعل است و از فعل (سجد – یسجد ) گرفته شدهمشتق دارای انواعی است : ۱ -اسم فاعل ۲- اسم مفعول ۳- اسم […]

ادامه مطلب

اقسام فعل معتل: فعل معتل بر چهار قسم مي باشد: مثال،أجوف، ناقص، لفيف. تعريف: اعلال تغييراتي است كه فعل معتل در هنگام صرف مي يابد كه اين تغييرات سه نوع مي باشند: اسكان، قلب، حذف انواع اعلال: الف) اسكان: ساكن كردن حرف عله (به حذف حركت يا به نقل آن به حرف ماقبل). ب) قلب: […]

ادامه مطلب