چیزهایی که به جمله اضافه می شوند:  بعضی از ظروف به جمله خبریه اضافه می شوند که این جمله به مصدر تأویل برده می شود، مانند:                                 زرتُ صدیقک یومَ زارهُ الأعیانُ← یومَ زیارة. برای دانلود این مطلب بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ادامه مطلب

از جمله ی مواضع اضافه معنوی: ۱- زمانی که مضاف الیه جنس برای مضاف باشد مِن در تقدیر است:            خاتمُ ذهبٍ.         ثوبُ خزٍّ.  ۲- زمانی که مضاف الیه ظرف برای مضاف باشد فی در تقدیر است:          صلاة العصر.     درس المساء. ۳- زمانی که مضاف الیه مالک یا شبه مالک برای مضاف باشد لِـ […]

ادامه مطلب

حروف عطف، حروفی است که معطوف و معطوف علیه را تحت حکم واحد جمع می کند (حروفی که باعث می شود حکم معطوفٌ علیه بر معطوف اجرا شود و این حروف عبارتند از : «واو، فاء، ثمَّ، حتّی – لکن، لا، بل – أم، أو» برای دانلود این مطلب از کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ادامه مطلب