اقسام فعل معتل: فعل معتل بر چهار قسم مي باشد: مثال،أجوف، ناقص، لفيف. تعريف: اعلال تغييراتي است كه فعل معتل در هنگام صرف مي يابد كه اين تغييرات سه نوع مي باشند: اسكان، قلب، حذف انواع اعلال: الف) اسكان: ساكن كردن حرف عله (به حذف حركت يا به نقل آن به حرف ماقبل). ب) قلب: […]

ادامه مطلب