استاندارد دانش:


عمومي:


•    دبير درس عربي بايد متون عربي مخصوصاً قرآن و ادعيه را به
راحتي و صحيح بخواند.
•    دبير عربي بايستي در گفتار و بيان مطالب توانا باشد و بتواند
مفاهيم مورد نياز را به فراگيران انتقال دهد.
•    دبير درس عربي بايستي داراي اطلاعات كافي و منطبق با شرايط و
نيازهاي روز جامعه در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي باشد.
•    دبير عربي بايد آگاهي لازم را از قصص قرآني و اولياي الهي
داشته باشد.
•    دبير عربي بايد اطلاعات لازم را در زمينه تاريخ اسلام و اديان
الهي داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي توانايي نوشتن با خط خوش و خوانا را
داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي با آيين نگارش زبان فارسي آشنا باشد.
•    دبير درس عربي بايستي از تفاوت‌هاي ساختاري زبان فارسي و زبان
عربي اطلاعات كافي داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي ذوق و استعداد لازم را براي تبديل مفهوم
عبارات و يافتن معادل مناسب در دو زبان فارسي و عربي داشته باشد.


حرفه‌اي:


•    دبير درس عربي بايستي با اصول و مباني تعليم و تربيت بر پايه
و دستورات دبين مبين اسلام آشنا باشد.
•    دبير درس عربي بايستي آگاهي لازم نسبت به منابع و يافته‌هاي
جديد تعليم و تربيت داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي با اهداف كلي آموزش و پرورش در زمينه
جهت دهي به رشد همه جانبه دانش‌آموزان بر پايه دين اسلام آشنا باشد.
•    دبيران درس عربي بايستي با مباني نظري اهداف (علمي، آموزشي،
سياسي، اخلاقي، اقتصادي، زيستي، اعتقادي، فرهنگي و هنري) آشنا باشد.
•    دبير درس عربي بايستي در زمينه روان شناسي كودك و نوجوان با
توجه به يافته‌هاي جديد اطلاعات كافي داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي به قواعد و قوانين آموزش و پرورش در
ابعاد مختلف آشنايي لازم را داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي از به كار بردن قواعد و مقررات آموزش و
پرورش در شرايط خاص تبحر لازم را داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي در كليات سه حيطه شناختي، عاطفي و رواني
و حركتي آشنايي لازم را داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي توانايي تطبيق و به كارگيري مفاهيم و
محتواي دروس را با موقعيت‌هاي واقعي زندگي روزمره داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي توانايي به كارگيري شرايط ويژه در
فرآيند يادگيري، ياددهي را بر اساس تفاوت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي دانش‌آموزان
را داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي توانايي طراحي و برنامه ريزي آموزشي را
به گونه‌اي داشته باشد تا دانش‌آموزان را براي استفاده از مهارت‌هاي ارتباطي و
تبديل شدن به عنصري مسئوليت پذير آماده كند.
•    دبير درسي عربي بايستي توانايي تبديل فراگير به فردي خودكفا،
متفكر و توانا در حل مسئله و . . . داشته باشد.


تخصصي:


•    دبير درس عربي بايستي توانايي درك اهداف كلي و جزيي دروس را
داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي نسبت به فنون ترجمه آشنايي لازم داشته
باشد.
•    دبير درس عربي بايستي بتواند پيام تربيتي متن دروس را درك
كند.
•    دبير درس عربي بايستي با قواعد صرف و نحو عربي در حد نياز
آشنا باشد.
•    دبير درس عربي بايستي قدرت انتقال قواعد ذكر شده در دروس را
داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي شيوه صحيح مطالعه و تحقيق را بداند و با
روش تحقيق آشنايي عملي داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي درس عربي را بستري براي درك بهتر متون
ديني و قرآني بداند و از قواعد دروس در اين زمينه بهره ببرد.


استاندارد عملكرد:


الگوهاي تدريس:


•    دبير درس عربي بايستي مهارت‌ها و مفاهيم و ويژگي‌ها و يا
فرآيندهاي تفكر را در تدريس خود به كار گيرد.
•    دبير درس عربي بايستي در فرآيند تدريس به تفاوت‌هاي فردي توجه
كرده و شرايط مناسب را براي ياددگيري مبتني بر تفاوت‌هاي فردي موجود بين فراگيران
را ايجاد كند و تدريس را مطابق با اين تفاوت و تنظيم مي‌كند.
•    دبير درس عربي بايستي از راهبردهاي مناسب سؤال برانگيز براي
درگير كردن فرآيندهاي شناختي دانش‌آموزان و تشويق و ترغيب آنان براي رسيدن به سطح
بالاتر استفاده كند.
•    دبير درس عربي بايستي مهارت‌هاي بين فردي، عضويت مسؤلانه در
گروه و انجام رفتار مسؤلانه با ديگر دانش‌آموزان را آموزش دهد.
•    دبير درس عربي بايستي از چشم اندازهاي گوناگون و ديدگاه‌هاي
متفاوت به منظور تسهيل در تلفيق دانش با تجارب دانش‌آموزان در طي برنامه درسي
استفاده كند.
•    دبير درس عربي بايستي دانش‌آموزان را در بيان كردن، توضيح
دادن و پاسخگويي به پيامدهاي اخلاقي و عقلاني و يا اجتماعي درس عربي راهنمايي مي‌كند.
•    دبير درس عربي بايستي يادگيري را با دانش پيشين دانش‌آموزان،
تجارب و سوابق خانوادگي و فرهنگي او پيوند دهد.


مديريت كلاس:


•    دبير درس عربي بايستي از انواع تكنيك‌هاي برقراري ارتباط از
جمله ارتباط كلامي و غير كلامي و رسانه‌‌اي براي ترويج همكاري و تعامل هدايت شده
در كلاس استفاده نمايد.
•    دبير درس عربي بايستي از فنون كلاسداري كه احساس مسئوليت و
مشاركت همه‌ي افراد را ترغيب مي‌كند استفاده نمايد.
•    دبير درس عربي بايستي از عنوان مختلف تدريس به منظور تطبيق
شيوه‌هاي تدريس با سطح ذهني، حسي و اجتماعي هر دانش‌آموز استفاده نمايد.
•    دبير درس عربي بايستي توانايي انتخاب شيوه‌ها و روش‌هاي تدريس
جايگزين به منظور تحقق اهداف مختلف برنامه‌هاي درسي را داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي از روش‌هاي استفهامي مناسب با درس براي
ايجاد انگيزه و تقويت روحيه پرسش‌گري و كنجكاوي دانش‌آموز استفاده كند.
•    دبير درس عربي بايستي از اهداف يادگيري در به چالش كشاندن و
ايجاد انگيزه و درگير نمودن فراگير استفاده نمايد.
•    دبير درس عربي بايستي از راهبردهاي مناسب طرح سؤال جهت كمك به
دانش‌آموزان براي تفكر و حل مسأله استفاده نمايد.
•    دبير درس عربي بايستي توانايي طراحي برنامه‌هاي آموزشي
استاندارد محور، كوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي تمايل به يادگيري را در همه دانش‌آموزان
جذب و تقويت مي‌كند و اين نظريه را به اثبات مي‌رساند كه همه آن‌ها مي‌توانند موفق
شوند.
•    دبير درس عربي بايستي همه دانش‌آموزان را ترغيب مي‌كند تا از
آموخته‌هاي خود در تنظيم فرضيه‌ها و انجام پژوهش استفاده كرده و فعاليت‌هاي پژوهشي
را بر مبناي آنچه را كه دانش‌آموزان قبلاً يادگرفته‌اند، هدايت مي‌كند.
•    دبير درس عربي بايستي دانش‌آموزان را سازماندهي كند و آن‌ها
را براي كار فردي و گروهي به گونه‌اي كه در آن مشاركت كامل داشته باشند آماده مي‌كند.
•    دبير درس عربي بايستي جوّ كلاس را به گونه‌اي طراحي مي‌كند كه
دانش‌آموزان را به استفاده از همديگر به عنوان منابع دانش ترغيب كند. تا با دقت به
سخنان و بحث‌هاي يكديگر گوش داده و در بحث‌هاي مشترك شركت كنند و براي نظرات ساير
دانش‌آموزان احترام قايل شوند.
•    دبير درس عربي بايستي از بازخورد دانش‌آموزان و خانواده‌ها
استفاده كرده و آموزش را بر پايه آن طراحي كند.
•    دبير درس عربي بايستي با دادن تكاليف مفيد مشاركت دانش‌آموزان
را در يادگيري تسهيل نموده و براي دانش‌آموزان موقعيت‌هاي مناسبي را براي استفاده
و تمرين آموخته‌ها فراهم مي‌كند.
•    دبير درس عربي بايستي بر مبناي اعتقاد عمل كند كه همه دانش‌آموزان
مي‌توانند ياد بگيرند و قادرند با انطباق مناسب در يك برنامه درسي فعال و چالش
برانگيز مهارت پيدا كنند.
•    دبير درس عربي بايستي از برخورد و برنامه‌ريزي مناسب با تفاوت‌هاي
جسمي، اجتماعي و فرهنگي استفاده نمايد.
استفاده از فناوري (تكنولوژي)
•    دبير درس عربي بايستي مجموعه‌اي از فعاليت‌ها و مفاهيم بنيادي
در ارتباط با تكنولوژي را كسب كرده باشد.
•    دبير درس عربي بايستي دانش استفاده از كامپيوتر براي حل
مسأله، جمع آوري داده‌ها، مديريت اطلاعات، ارتباطات و ارايه مطالب و تصميم‌گيري را
داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي نسبت به به منابع جديد تكنولوژي براي به
روز نگه داشتن اطلاعات خود به منظور تقويت فرآيند ياددهي و يادگيري آگاهي داشته
باشد.
•    دبير درس عربي بايستي توانايي استفاده از منابع امكانات و
شيوه‌هاي مختلف فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را در تسهيل ياددگيري دانش‌آموزان را
داشته باشد.
توسعه حرفه‌اي:
•    دبير درس عربي بايستي در گردهم آيي و همايش‌هاي گروه‌هاي
آموزشي درس عربي شركت فعال داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي بخاطر هم انديشي با ديگر معلمان در
انجمن علمي دبيران زبان عربي عضو باشد. تا در توسعه حرفه‌اي فردي خود را داده‌هاي
ديگران بهتر استفاده نمايد.
•    دبير درس عربي بايستي در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت زبان عربي
شركت كند.
•    دبير درس عربي بايستي همواره براي ارتقاي ياددگيري و بهبود
عملكرد آموزشي، طرح توسعه حرفه‌اي خود را اصلاح نمايد.
•    دبير درس عربي بايستي از تحليل عملكرد دانش‌آموزان براي كمك
به شناسايي نيازهاي توسعه حرفه‌اي استفاده نمايد.
•    دبير درس عربي بايستي از مفاهيم اصلي پژوهش، فرضيه‌ها، بحث‌ها،
فرآيندهاي پژوهش و ساختار رشته زبان عربي آگاهي لازم را داشته باشد و در فرآيند
آموزش آن را به كار گيرد.
•    دبير درس عربي بايستي از پژوهش‌هاي جديد آموزش استفاده كند و
آموزش را مبتني بر پژوهش، طراحي نمايد.
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي:
•    دبير درس عربي بايستي مهارت توليد ابزارهاي نوين ارزشيابي
مانند: رايانه، وسايل صوتي و تصويري و . . . را در سه حيطه شناختي، عاطفي و رواني-
حركتي داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي مهارت استفاده از انواع روش‌هاي سنجش
رسمي و غير رسمي از قبيل آزمون‌هاي تشريحي، علمي، پژوهش و تحقيق و مشاهدات و . . .
را داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي مهارت استفاده از انواع ارزشيابي‌ها
(ورودي- تكويني) را داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي مهارت استفاده منظم از نتايج ارزيابي‌ها
به منظور برنامه ريزي، بهبود و اصلاح آموزش در رسيدن به سطوح بالاتر يادگيري را
داشته باشد.
•    دبير درس عربي بايستي انتظارات عملكردي دانش‌آموزان را به
صورت صريح، صحيح و مشخص بيان كند تا دانش‌آموزان بتوانند خود و ديگران را به سهولت
مورد ارزيابي قرار دهند.
•    دبير درس عربي بايستي ارزشيابي و سوابق عملكردي دانش‌آموزان
را در قالب پوشه كار به طور مداوم ثبت و نگهداري كند تا پيشرفت تحصيلي فراگير
دائماً مورد ارزيابي قرار گرفته و محسوس گردد.

 

منبع: http://mazandgam.ir/rahnamai/arabi/ViewNews/tabid/392/ArticleId/259/.aspx

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!