صرف ۱  131_20_12

 

سوال:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ *** نیمسال دوم ۸۹-۸۸ *** نیمسال تابستان ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹ *** نیمسال دوم ۹۰-۸۹ *** نیمسال تابستان ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰ *** نیمسال دوم ۹۱-۹۰ *** نیمسال تابستان ۹۱-۹۰

نیمسال اول ۹۲-۹۱ *** نیمسال دوم ۹۲-۹۱

صرف ۲  132_20_12

سوال:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ *** نیمسال دوم ۸۹-۸۸ *** نیمسال تابستان ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹ *** نیمسال دوم ۹۰-۸۹ *** نیمسال تابستان ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰ *** نیمسال دوم ۹۱-۹۰ *** نیمسال تابستان ۹۱-۹۰

نیمسال اول ۹۲-۹۱ *** نیمسال دوم ۹۲-۹۱

نحوكاربردي ۱  133_20_12

 

سوال:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ *** نیمسال دوم ۸۹-۸۸ *** نیمسال تابستان ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹ *** نیمسال دوم ۹۰-۸۹ *** نیمسال تابستان ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰ *** نیمسال دوم ۹۱-۹۰ *** نیمسال تابستان ۹۱-۹۰

نیمسال اول ۹۲-۹۱ *** نیمسال دوم ۹۲-۹۱

نحوكاربردي ۲  134_20_12

 

سوال:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ *** نیمسال دوم ۸۹-۸۸ *** نیمسال تابستان ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹ *** نیمسال دوم ۹۰-۸۹ *** نیمسال تابستان ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰ *** نیمسال دوم ۹۱-۹۰ *** نیمسال تابستان ۹۱-۹۰

نیمسال اول ۹۲-۹۱ *** نیمسال دوم ۹۲-۹۱

نحوكاربردي ۳  135_20_12

 

سوال:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ *** نیمسال دوم ۸۹-۸۸ *** نیمسال تابستان ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹ *** نیمسال دوم ۹۰-۸۹ *** نیمسال تابستان ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰ *** نیمسال دوم ۹۱-۹۰ *** نیمسال تابستان ۹۱-۹۰

نیمسال اول ۹۲-۹۱ *** نیمسال دوم ۹۲-۹۱

نحوكاربردي ۴  141_20_12

 

سوال:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ *** نیمسال دوم ۸۹-۸۸ *** نیمسال تابستان ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹ *** نیمسال دوم ۹۰-۸۹ *** نیمسال تابستان ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰ *** نیمسال دوم ۹۱-۹۰ *** نیمسال تابستان ۹۱-۹۰

نیمسال اول ۹۲-۹۱ *** نیمسال دوم ۹۲-۹۱

قرائت ودرك متون عربي ۱۴۰_۲۰_۱۲

سوال:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ *** نیمسال دوم ۸۹-۸۸ *** نیمسال تابستان ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹ *** نیمسال دوم ۹۰-۸۹ *** نیمسال تابستان ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰ *** نیمسال دوم ۹۱-۹۰ *** نیمسال تابستان ۹۱-۹۰

نیمسال اول ۹۲-۹۱ *** نیمسال دوم ۹۲-۹۱

مهارتهاي ترجمه ۱۴۲_۲۰_۱۲

 

سوال:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ *** نیمسال دوم ۸۹-۸۸ *** نیمسال تابستان ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹ *** نیمسال دوم ۹۰-۸۹ *** نیمسال تابستان ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰ *** نیمسال دوم ۹۱-۹۰ *** نیمسال تابستان ۹۱-۹۰

نیمسال اول ۹۲-۹۱ *** نیمسال دوم ۹۲-۹۱

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!