نمونه سوالات ادبیات عرب نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱- ۱۳۹۰


صرف ۱
گفت و شنود ۱ – مکالمه ۱
قرائت و ترجمه و تجوید قران کریم
نحو ۱- نحو ۳
مکالمه ۲
متون نظم و نثر معاصر ۱
فن ترجمه
صرف ۲
متون نظم و نثر معاصر ۲
ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس
متون نظم و نثر اندلس
متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر
نحو ۲
انشا ۱- نگارش ۱
روش تحقیق و ماخذ شناسی
متون حدیث- متون حدیث و نهج البلاغه
روزنامه و مجلات عربی
تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی
تمرین صرف و نحو ۱
متون نهج البلاغه
آزمایشگاه ۳
فقه اللغۀ
تاریخ ادبیات دوره اول عباسی
تمرین صرف و نحو ۲
ادبیات تطبیقی
قرائت متون عرفانی
تاریخ ادبیات اندلس
تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی
متون نظم و نثر دوره دوم عباسی
نامه نگاری و خلاصه نویسی
علوم بلاغی ۱
متون نظم و نثر عربی در ایران از سقوط بغداد تا دوره معاصر
علوم بلاغی ۲
تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا دوره معاصر
زبان تخصصی ۲
تاریخ ادبیات معاصر ۱
ادب سیاسی در اسلام
تاریخ ادبیات معاصر ۲
متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی
نقد ادبی
آزمایشگاه ۲
نحو ۲
متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی
متون نظم دوره جاهلی
زبان و ادبیات عرب
ترجمه از فارسی به عربی
متون تفسیری- قرائت و ترجمه متون تفسیری

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!