منصوبات
(مفعولٌ به )

در گروه نصب ها مفعـول ها سـت    
         اوّلـی « مَفعولُ بِه » ای که
آشناسـت

معـنیـش بـا «را » بیایـد
غالبـــاً                 
چــون رَأیْـتُ فـی الـزُّقـاقِ طـالِبـاً »

گاه این مفعول می باشد « ضمیر
»             چــون
« رآهُ النـاسُ فـی قصـرِ» الأمیــر

منصوبات
(مفعولٌ لَه )

گـر بخواهـی علّـت انجـام
کــار                   
مصــدر « مفعـولُ لـه » نامـی بیــار

چـون « تَعَـلَّمتُ العُلـومَ رَغبَـةً
»               
مثـــل «  قـــومٌ عَبَـــدُهُ رَهْبَـــةً  »

منصوبات
(مفعولٌ فیه )

اسمهایی چون غَد و خَلف و
أمام             
قَبـل و بَعـد فـوق را ظـرف است نـام

نیـز « المَفعـُولُ فیهِ » آمـده
است               
معنـی « فـی » را همـاره واجـد اسـت

چـون « رأیْتُ رَجُلاً تَحتَ شَجَر
»              
و « رَأیْــتُ طـائــِراً فـــَوقَ حَجَـــر »

 

برگرفته از : http://arabicsh1.persianblog.ir 

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!