عربی پیش دانشگاهی ـ بررسی نکات مهم درس اول

و ضرب الله مثلاً للذین آمنواإمرأة                                             الفائد ة أنّ أحداً لا ینفعه

                 مفعول به دوم «ضرب» یا بدل از«مثلاً»                                           خبر برای الفائده

تبیّن أنّ إمرأة نوح وإمرأة لوط لم ینفعهما قربهما                               بیّن أ نّ کفر فرعون لم یتعدّ

                    فاعل «تبیّن»               فاعل«لم ینفع»                                        مفعول به«بیّن»

 کانت مؤمنهً  طائعهً  ………….خائفهً                                               استحقّوا لذ لک العقا ب

        خبرکانت  خبرکانت          خبرکانت                                                                                 مفعول به استحقوا

 قوله  «
إذ قالت»       یعنی………………داعیة الله                                         أی: حرف تفسیریّه  

مبتدا     بدل از قول    خبر«فعل وفاعل»          مفعول به داعی

 رُوِیَ أنّ فرعون
أمر
             إلاّ أرسل= إن لا اُرسل           میّت:صفث مشبّهه   

       نائب فاعل«روی»

 العلامات
الخاصه بالاسم و الفعل جاءت فی البیت التالی:( بالجر والتنوین والنداء وال
          ومسند للاسم تمییز حصل) بتا فعلَتَ وأتتْ و یا افعلی            ونون أقبلَنَّ فعلٌ ینجلی

 * شروط جمع  بستن به روش جمع مذکر سالم:

 ۱-اسم: علم، مذکر ،عاقل  و بدون تاء  تانیث باشد.      ۲- وصف : علم ،مذکر،عاقل،بدون تاء تأنیث باشد وصفت بر  وزن « افعل ، فعلاء» و«فعلان ،فعلی » وصفاتی که مذکر و مؤنث
آنها یکسان است نباشد
.

 * شروط جمع بستن به روش جمع مؤنث سالم :

 ۱- علم مؤنث            ۲- آنچه که بعلامت تأنیث ختم شود.       ۳-  مصدری که بیش از سه حرف باشد.     

 ۴- مذ کری غیر عاقلی که مصغّر و یا وصف باشد : دُریهم  و  مجرور

 ۵- آنچه که به « ابن » و « ذو » آغاز شده  و برای غیر عاقل باشد : ذوالقعده => ذوات القعده

۶- هر اسم غیرعربی که در عربی استعمال شود.         ۷- آنچه سماعی باشد : سماء => سماوات

 * ملحقات جمع مؤنث سالم عبارتند از : بنا ت ، اَخوات ، اولات 

  *وجوب مذکر بودن فعل :  ۱- میان فعل و فاعل مؤنث الّا باشد =>  ما جاء الّا مریمُ 

 ۲- فاعل مؤنث لفظی باشد =>  جاء معاویةُ         ۳- فاعل جمع مذکر سالم باشد => قد افلح المؤمنون

 التمرین
الاول
: نعمتان  مجهولتان :الصحة و الأمانُ         للمستعمرین : خبر مقدم      قلوبٌ : مبتدای مؤخر

                   مبتدا        صفت              خبر

  أموات و أحیاء : هر دو خبر برای مبتدای محذوف می باشند

 التمرین
الخامس
:  لمن خا ف مقام ربّه       إن مِن  قریة  =>  إن : شبیه به لیس ، مِن : زائده ، قریه : مبتدا

                            صله موصول     

 أولیاء :
غیر منصرف ، مفعول دوم
  

 التمرین
السابع
:             ذهباً  :مفعول برای قلب               خطوة   : مفعول مطلق

 التمرین
الثامن
:              رمضاء : صفت  مشبّهه بر وزن « فعلاء » مذکر آن « ارمض »

 التمرین
التاسع
:             الثناء : اسم یکون               بعد البلاء : خبر مقدم یکون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

بررسی درس
دوم و سوم عربی پیش دانشگاهی»

انواع
ایّ :

 

 ۱-
استفهامیّه : ایّکم یأتینی بعرشها ( نحل:۳۸ )
           ۲-
شرطیّه : أیّ إنسانِ ٍ جاءَک فَأکرَمهُ ( قصص:۲۸ )

                                                      
بعد ازنکره : صفت (علیّ رجلٌ أیّ رجلٍ )

۳-
کمالیّه : فقط به نکره اضافه می شود

                                                      
بعد از معرفه : حال ( مررتُ بعبد الله أیّ رجلٍِ )

  ۴- موصولیّة : فقط به معرفه اضافه می شود « ثمّ  لَننزَعَنّ مِن کلِّ شیعةٍ  أیّهُم أشدُّ علی
الرّحمنِ عتیّا »

(مریم : ۶۹)

   أیّ : مبنی برضم چون اضافه شده و صدر صله نیز حذف شده (
أیّهم هو أشدُّ )

   ویحک : مفعول مطلق

   کثیراً ما : مای زائد

   ما تعلَمُ من الشأو البعید : ما ، مفعولٌ به مقدّم

   یحسبون المتذللّ الدنی متوا ضعاً : مفعول
اول و مفعول دوم یحسبون

   یُسَمّون الرجلَ……………………..متکبّراً
: مفعول اول و مفعول دوم یسمّون

   ما التواضع إلّا الأدب : مستثنای مفرّغ

   وجد التواضعَ الیقَ : مفعول اول و مفعول دوم
وجد

   إلی نبوغ  سواه
: مضاف الیه تقدیراَ مجرور

   حذار : اسم فعل/ فاعل أنت مستتر- مفعول آن : أن یتسلّط

 تمرین اول :

   للقاسیّة قلوبَهم : فاعل/ قاسیة

   أ لیس الصبح بقر یبٍ : باء زائد و قریب، خبر مفرد
لیس، محلاً منصو ب

   نِعم أجُر العاملین : فاعل نعم که مخصوص آن حذ ف
شده است

 تمرین دوم:

   إجعل هذا البلدَ آمناً : مفعول دوم إجعل

   لا یُسمَعُ أنّ أحداً نال خیراً : نائب فاعل لایسمع          الدهر     مذ        کان     مظلومٌ  و     متهمًٌ

                                                                        مبتدا  مفعولٌ فیه    تامّه       خبر         معطو ف

                                                                                                            

 «بررسی درس سوم پیش دانشگاهی»

لایَمتَطی المجدَ مَن لم یَرکب الخطرا =>  ( المجد : مفعول )    ( مَن :
فاعل )
          

 اذانظرت عیناه أمراً غدا بالغیر معتبرا    ( عیناه : فاعل / مرفوع به الف ) (غدا / از افعال ناقصه )
( معتبراً / خبر ناقصه )

صفواً : جامد مصدری /حال ومنصوب

 معتذراً: حال و منصوب 

 فتیً : مستثنی مفرغ / تقدیراً مرفوع

 خلالُه : فاعل شرُفت

 أطاع الدهرُ ما أمَر => (ما / مفعولٌ به )

 اقسام علم مرکب :

 ۱- مرکب اضافی : اعراب قسمت اول آن تابع جمله و قسمت دوم
مجرور => جاءَ عبدُاللهِ

 ۲- مرکب مزجی : جزء اول مبنی بر فتح و جزء دوم معرب به
اعراب غیر منصرف می باشد مگر آنکه به « ویهِ »ختم شود که مبنی بر کسره می باشد
=> ذهبتُ إلی بَعلَبَکَ
     –     هذا
سیبویهِ

 ۳- مرکب اسنادی : همان علم جمله است که جمله یا بصورت
اسمیّه « مبتدا و خبر » و یا اینکه بصورت فعلیّه « فعل و
  فاعل » مطرح می شود=> تأ بّط شّرأً.

 تمرین اول :                                                                                                                                            

 لاتجعل یدک مغلوله             لاتیسطها کُل البسط                     فتقعد ملوماً محسوراً

               مفعول دوم                    جانشین مفعول مطلق                                 حال      حال

 یا لَلرجال : استغاثه /  مستغاث له حذف شده است

 بأثمن ما عندهم         مستقیماً
 

    مضاف الیه                     حال

 تمرین دوم :

 الذین إن مکّنّاهم فی الارض أقاموا الصلاة => الذ ین:
موصول به معنای شرط لذا صله ی آن می تواند فعل شرط و جزای
 شرط باشد

 یا ولَدیَّ : منادای مثنی منصوب به یاءو نون مثنی در مکان
مضاف حذف شده است

 ایّاک و الاعجاب بنفسک و الثقه بما یُعجبک منها => مرجع
ضمیر « ها » الثقة

تمرین هشتم : لحظة : مفعولٌ
به لاتضیّع

         علی المرء ان یستفید                   اجعلوا هذا النصب

          خبر مقدم    مبتدای مؤخر                            مفعول
به

  

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!