هر يك از افعال مذكور (ماضي و مضارع و امر) داراي چهارده صيغه مي باشند كه ۶ تاي آنها غائب و ۶ تاي آنها مخاطب و ۲ تاي آنها متكلم مي باشند.

حال براي نمونه فعل (ذَهَبَ) را صرف مي كنيم:

                            

۱۴ صيغه فعل ماضي

صيغه

۶غائب

۶مخاطب

۲متكلم

مذكر

مونث

مذكر

مونث

وحده

مع الغير

مفرد

ذَهَبَ

ذَهَبَتْ

ذَهَبْتَ

ذَهَبْتِ

ذَهَبْتُ

ذَهَبْنا

مثني

ذَهَبا

ذَهَبْتا

ذَهَبْتُما

ذَهَبْتُما

توجه: صيغه هاي ۱ و ۴ ضمير بارز ندارند

جمع

ذَهَبوا

ذَهَبْنَ

ذَهَبْتُم

ذَهَبْتُنّ

چهارده صيغه مضارع

صيغه

۶غائب

۶مخاطب

۲متكلم

مذكر

مونث

مذكر

مونث

وحده

مع الغير

مفرد

يذهبُ       

تذهبُ        

تذهبُ     

تذهبين             

أذهبُ      

نذهبُ

مثني

يذهبانِ      

تذهبانِ       

تذهبانِ     

تذهبانِ             

توجه:صيغه هاي۱و۴و۷و۱۳و۱۴ ضميربارز ندارند

جمع

يذهبونَ    

يذهبْنَ          

تذهبونَ   

تذهبْنَ

چهارده صيغه فعل امر

صيغه

۶غائب

۶مخاطب

۲متكلم

مذكر

مونث

مذكر

مونث

وحده

مع الغير

مفرد

لِيذهبْ      

لِتذهبْ          

اِذهبْ     

 

 

 

 

منبع : رايا مىرسه

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!