۱- سوالات و راهنماي تصحيح دي ماه ۱۳۸۶

     – سال سوم نظري دي ماه ۱۳۸۶

       – سال سوم «فنی» ( ديماه ۱۳۸۶ )

         – سال سوم «حرفه‌اي» ( ديماه ۱۳۸۶ )

     – سوالات هماهنگ نیم سال اول دوره پیش دانشگاهی دی ماه ۸۶

     – سوالات هماهنگ جبرانی اول دوره پیش دانشگاهی اسفندماه ۸۶

۲-سوالات خرداد ماه  1387

          – سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه ۱۳۸۷)

          – سال اول«هماهنگ غايبين موجه » (خرداد ماه ۱۳۸۷)

         – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( خرداد ماه ۱۳۸۷)                 

         – سال سوم «فنی» ( خرداد ماه ۱۳۸۷)

         – سال سوم «حرفه‌اي» ( خرداد ماه ۱۳۸۷)

         – پيش دانشگاهي «نيم سال دوم» (  ارديبهشت ماه ماه ۱۳۸۷ )

          – پيش دانشگاهي «جبراني دوم» ( تير ماه ماه ۱۳۸۷)

۳-سوالات شهریور ماه ۱۳۸۷

         – سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه ۱۳۸۷)

         – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( شهریور ماه ۱۳۸۷)                 

         – سال سوم «فنی» ( شهریور ماه ۱۳۸۷)

         – سال سوم «حرفه‌اي» ( شهریور ماه ۱۳۸۷) 

۴- سوالات دی و اسفند ماه ۱۳۸۷

          – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( دي ماه  13۸۷ )       

          – سال سوم «فنی» ( دي  ماه ۱۳۸۷ )

          – سال سوم «حرفه‌اي» ( دي ماه ۱۳۸۷ )

          – پيش دانشگاهي «نيم سال اول» (  دي ماه ۱۳۸۷ )

          – پيش دانشگاهي «جبراني اول» ( اسفند ماه ۱۳۸۷ )

۵- سوالات و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه ۱۳۸۸

          – دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(ارديبهشت ماه ۱۳۸۸)

         – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( خردادماه  13۸۸ )        

         – سال اول«هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۸۸ )

         – سال سوم «فنی» ( خردادماه ۱۳۸۸ )

         – سال سوم «حرفه‌اي» ( خردادماه ۱۳۸۸ )

       – پيش دانشگاهي «جبراني دوم» (  تير ماه ۱۳۸۸ )

۶- سوالات و پاسخ امتحانات شهریور ماه ۱۳۸۸

          – سال اول«هماهنگ» (شهريور ماه ۱۳۸۸)

          – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( شهريور ماه ۱۳۸۸)

          – سال سوم «فنی» ( شهريور ماه ۱۳۸۸)

          – سال سوم «حرفه‌اي» (شهريور ماه ۱۳۸۸)

۷- سوالات و پاسخ امتحانات دی و اسفندماه ۱۳۸۸

         – سال اول«هماهنگ» (دي ماه ۱۳۸۸)

          – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( دي ماه ۱۳۸۸)

          – سال سوم «فنی» ( دي ماه ۱۳۸۸)

          – سال سوم «حرفه‌اي» ( دي ماه ۱۳۸۸)

           – جبراني پيش دانشگاهي «نيم سال اول» (دي ماه ۱۳۸۸)

           – دوره پیش دانشگاهی « جبراني اول»( اسفند ماه ۱۳۸۸ )

۸- سوال و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه ۱۳۸۹

         – سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه ۱۳۸۹)

         – سال دوم «هماهنگ» ( خرداد ماه ۱۳۸۹  )

          – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( خرداد ماه ۱۳۸۹ )

          – سال سوم «فنی» ( خرداد ماه ۱۳۸۹ )

          – سال سوم «حرفه‌اي» ( خرداد ماه ۱۳۸۹)

           – جبراني پيش دانشگاهي «نيم سال دوم» (ارديبهشت و خرداد ‌ماه ۱۳۸۹)

           – دوره پیش دانشگاهی « جبراني دوم -نیم سال دوم»( تير ‌ماه ۱۳۸۹)

۹- سوال و پاسخ امتحانات شهریورماه ۱۳۸۹

         – سال اول«هماهنگ» (شهریورماه ۱۳۸۹)

         – سال دوم «هماهنگ» ( شهریورماه ۱۳۸۹  )

          – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( شهریورماه ۱۳۸۹ )

          – سال سوم «فنی» ( شهریورماه ۱۳۸۹ )

          – سال سوم «حرفه‌اي» ( شهریورماه ۱۳۸۹)

          – پيش دانشگاهي  ( شهریورماه ۱۳۸۹)

    ۱۰ – سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه ۱۳۸۹

         – سال اول«هماهنگ» (دی‌ماه ۱۳۸۹)( خالي )

         – سال دوم «هماهنگ» ( دی‌ماه ۱۳۸۹ )  ( خالي )

          – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          – سال سوم «فنی» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          – سال سوم «حرفه‌اي» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          – پيش دانشگاهي «نيم سال اول» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          – پيش دانشگاهي «نيم سال دوم» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          – جبراني پيش دانشگاهي « جبراني اول – نيم سال اول»  (اسفند‌ماه ۱۳۸۹)

           – دوره پیش دانشگاهی « جبراني دوم – نیم سال دوم»(اسفند ‌ماه ۱۳۸۹)

      ۱۱- امتحانات‌ارديبهشت‌‌ و خردادماه۱۳۹۰

         – دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(ارديبهشت ماه۱۳۹۰)

         – سال سوم «رشته‌هاي نظري» ( خردادماه ۱۳۹۰ )

         – پيش دانشگاهي «جبراني دوم» ( خرداد و تير ماه ۱۳۹۰ )

         – سال اول«هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۹۰ )

         – سال دوم «هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۹۰ )

         – سال سوم «فنی» ( خردادماه ۱۳۹۰ )

         – سال سوم «حرفه‌اي» ( خردادماه ۱۳۹۰ )

 ۱۲- امتحانات شهريور ماه۱۳۹۰

         – سال اول«هماهنگ»

        –  سال دوم «هماهنگ»

         – سال سوم «رشته‌هاي نظري»

         – پيش دانشگاهي

         –سال سوم «فنی»

        – سال سوم «حرفه‌اي»

 – امتحانات دي ماه۱۳۹۰

           – پيش دانشگاهي

         – سال سوم «رشته‌هاي نظري»          

         –سال سوم «فنی»

        – سال سوم «حرفه‌اي»

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!