حکم همزه استفهام:
همزه استفهام بر دو جمله فعلیه و اسمیه، مثبت یا منفی باشد، داخل می شود.
أجاء زیدٌ.       أأنت فعلتَ ذلک.       ألم تفهم.
نکته:
۱– همزه حتی بر حروف عطف صدارت تام دارد. أ وَلم أو أفَلَم ینظروا.
۲– همزه به صورت جایزی حذف می شود می خواهد بر أم مقدم شده باشد یا مقدم نشده باشد.
ما أدری بسیفٍ ضربته أم بعصاً.  »»»  أ بسیفٍ.
۳– حکم همزه بر چیزی که مورد سوال است واقع می شود.

برای دانلود این مطلب به طور کامل بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!