اسم ها به دو دسته جامد و مشتتق تقسیم می شوند
مشتق به اسمی گفته می شود که از فعل گرفته شده و دارای وزن خاصی است مانند : مسجد که بر وزن مفعل است و از فعل (سجد – یسجد ) گرفته شده
مشتق دارای انواعی است :
۱ -اسم فاعل ۲- اسم مفعول ۳- اسم زمان ۴ – اسم مکان ۵ – اسم تفضیل ۶ – صفت مشبهه ۷ – اسم مبالغه
۸ -اسم آلت
در آینده هر یک را مفصل شرح می دهیم
جامد اسمی است که از فعل گرفته نشده و دارای وزنی خاص نیست و معنای وصفی ندارد به عبارت ساده تر اسمی که مشتق نباشد ، جامد است مانند : رجل – کتاب

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!