١ـماضي استمراري

کان+ مضارع            کانَ يذهبُ :مي رفت   

ماضي+ مضارع          رايتُ ظَبياً يمشي بهُدوءٍ آهويي را ديدم که به آرامي راه مي رفت

نکته : به مضارع اگر افعال ديگري عطف شوند به صورت ماضي استمراري ترجمه مي شوند

(کان المعلمُ يدَرِّسُ بشوقٍ ويشَجِّعُ الطلابَ علي الجهد و
المُثابرة . معلم با شوق واشتياق درس مي داد و دانش آمو زان را به تلاش و
پايداري تشويق مي کرد)

نکته : فعل مضارع با فعل ماضي ارتباط معنايي داشته باشد (مثل جمله وصفيه و حاليه)

                                                       کان+«لا» نفي+مضارع      کان لا يذهَبُ : نمي رفت

٢ـ فعل ماضي استمراري منفي           « ما» نفي+کان+مضارع      ما کان يذهبُ: نمي رفت

                                                     لم+مضارع مجزوم يکونُ+مضارع فعل اصلي:   لم يکن يذهبُ: نمي رفت

 

                                     کان +قد +ماضي          کان قد ذهب: نرفته بود

٣ـ ماضي بعيد مثبت    

                                    ماضي +قد +ماضي
      خرج المعلمُ من الصَّفِّ وقد عَلَّمَناأ شياءَ کثيرةً. معلم از
                                                                    کلاس
خارج شد در حالي که مطالب زيادي به ما آمو خته بود

 نکته :فعل ماضي دوم با فعل ماضي اول  ارتباط معنايي داشته باشد (مثل جمله وصفيه و حاليه)

                                           «ما»نفي+کان+قد+ماضي   ما کان قد ذهب: َنرفته بود  

٤ـ ماضي بعيد منفي 

                                           لم+مضارع مجزوم يکونُ+قد +ماضي لم يکن قد ذهب: َنرفته بود 

٥ ـ مستقبل مثبت { « س » يا « سوف » + مضارع      سَيقاتِلُ«به زودي خواهد جنگيد»

                                                                      سوف يقاتلُ« خواهد جنگيد »

  نکته: « س» آينده نزديک « در ترجمه به زودي » امّا « سوف» آينده دور

 

                              سوف+« لا » نفي + مضارع :  سوف َلاينسَي «فراموش نخواهد کرد»

٦ـ مستقبل منفي

                            لن+ مضارع منصوب      لن يعُودَ «باز نخواهد گشت» 

 

 ۷ـ ماضي نقلي مثبت{ قد + ماضي    قد خرجَ خارج شده است

نکته: گاهي بدون « قد » نيز به صورت ماضي نقلي وبا « قد » به صورت ماضي ساده ترجمه مي شود .

نکته :قد+ مضارع « بر تقليل دلالت داشته » و به معناي «گاهي به ندرت» ترجمه مي شود.  

                               « لم » + مضارع مجزوم : ( لم يکتب = ننوشته است )

۸ـ ماضي نقلي منفي

                              « لمّا» + مضارع مجزوم : ( لمّا يکتب = هنوز ننوشته است )

نکته: « لم» + مضارع مجزوم به صورت ماضي ساده منفي نيز ترجمه مي شود

نکته:« لمّا » + ماضي ظرف است ونقش مفعول فيه را دارد .

٩ ـ مضارع التزامي :

الف ـ ادوات شرط + فعل شرط(مضارع التزامي) + جواب شرط (مضارع اخباري)

                   من يدرس ينجح  :هر کس درس بخواند موفق مي شود .

ب ـ حروف ناصبه(بجز لن)+مضارع                  أن أذهبَ:  بروم

ج ـ لام امر + مضارع         لِنساعد : بايد کمک کنيم

د ـ مضارع + مضارع  (به شرط اينکه ارتباط معنايي داشته باشند ، فعل مضارع دوم به صورت مضارع التزامي ترجمه مي شود)

    أبحثُ عن کتابٍ يساعدُني في فهم النصوص : به دنبال کتابي مي گردم که در فهميدن متون به من کمک کند

ه ـ خبر« ليتَ » و « لعلّ »     ليتَ الرَّبيعَ يدومُ  :کاش بهار دوام يابد

                                   لعلَّ الطالبَ ينجحُ  :شايد دانش آموز موفق شود.

وـ هر گاه فعل بر دعا و نفرين دلالت کند .                      رضي اللّه عنه :خداوند از او راضي باد .

زـ فعل ماضي هر گاه بر امري مسلم الوقوع دلالت کند (مثل نشانه هاي قيامت)

ح ـ فعل طلب + جواب طلب  (جواب طلب به صورت مضارع التزامي تر جمه مي شود) 

ط ـ اسم موصول زماني که به معناي «کسي کهـکساني که باشد»فعلي که بعد از آن بياييد به صورت مضارع التزامي ترجمه مي شود

العاقل من يعتبِرُ بالتجارب :عاقل کسي است که از تجربه ها پند گيرد .

                                          « ما » نفي+ماضي  ماذهبَ:نرفت 

١۰ـ ماضي ساده منفي :     

                                           « لم »+مضارع   لم يذهب :نرفت

نکته:    « لم » + مضارع   به صورت ماضي نقلي منفي نيز ترجمه مي شود

                                           « لا » نفي + مضارع     لا نرسلُ : نمي فرستيم

١١ـ مضارع اخباري منفي   

                                       « ما » نفي + مضارع    ما نرسلُ :نمي فرستيم

 

تنهيه و تنظيم : تهمينه بيران وند

 

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!