بودجه بندی عربی اختصاصی: انسانی

عربي 
عمومي

عربي اختصاصي

نوع مبحث

تعداد سوال

نوع مبحث

تعداد سوال

 ترجمه به فارسي

۳.۴

ترجمه به
فارسي

۳.۴

ترجمه به عربي

۱.۲

ترجمه به عربي

۱

ترجمه با
مفهوم

۱.۲

ترجمه با
مفهوم

۱

درك مطلب

۳.۴

****

****

تشكيل ( حركت
گذاري)

۲

تشكيل

۲

الاعراب و
التحليل الصرفي

۲.۳

الاعراب و
التحليل الصرفي

۲.۳

اعلال

۱

****

****

عدد

۱

****

****

اعراب

۱.۲

اعراب

۲.۳

****

*****

بلاغت

۱.۲

مفاعيل

۲.۳

مفاعيل

۱.۲

افاعيل( حال ،
تميز، منادي، استثناء ،…)

۲.۳

افاعيل

۲.۳

نواسخ

۱.۲

نواسخ

۲

****

****

ساير مطالب
كتاب پيش دانشگاهي

۲.۳

جمع سوالات
عمومي

۲۵

جمع سوالات
تخصصي

۲۰

ضريب تاثير در
زير گروه ها

الف ) ۴

ب)۳

ساير) ۲

بيشترين تعداد
سوال از:

مبحث منصوبات

كمترين تعداد
سوال از:

مبحث اعلال

بيشترين موارد
ترجمه از:

ترجمه فعل

كمترين موارد:

ترجمه كلمات

بيشترين سوال
اعراب در

اعراب فرعي و
تقديري

كمترين سوال
اعراب در

اسامي مقصور

بودجه بندی عربی عمومی: ریاضی – تجربی – انسانی – هنر – زبان

عربي 
عمومي

نوع مبحث

تعداد سوال تقريبي

 ترجمه به فارسي

۴.۵

ترجمه به عربي

۱.۲

ترجمه با
مفهوم

۱.۲

درك مطلب

۳.۴

تشكيل ( حركت
گذاري)

۲

الاعراب و
التحليل الصرفي

۳.۴

اعلال و انواع
فعل معتل و صحيسح

۱

مبني و مجهول

۱

اعراب

۱.۲

****

*****

مفاعيل

۲.۳

افاعيل( حال ،
تميز، منادي، استثناء ،…)

۲.۳

نواسخ

۱.۲

****

****

جمع سوالات
عمومي

۲۵ ازكتب ۲ و
۳

ضريب تاثير در
زير گروه ها

الف ) ۲

بيشترين تعداد
سوال از:

مبحث منصوبات

بيشترين موارد
ترجمه از:

ترجمه فعل

بيشترين سوال
اعراب در

تفاوت
اعرابهاي فرعي

در رشته رياضي

برخي مطالب
كلاس اول مانند جامد و مشتق – معر ب و مبني

منبع: http://arabi۱۵۸.blogfa.com

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!