بودجه بندي سؤالهاي عربي در كنكورهاي سراسري سال۸۱ الي۸۷ (عمومي) 

درس

موضوع

۸۷

۸۶

۸۵

۸۴

۸۳

۸۲

۸۱

ميانگين

درصد

 

 

عربي عمومي

ترجمه وتعريب

۷

۷

۸

۷

۷

۵

۷

۷

۲۸%

متن ودرك مطلب

۴

۴

۳

۴

۴

۴

۴

۴

۱۶%

مفهوم

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۴%

تشكيل

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۸%

تحليل صرفي واعراب

۳

۳

۳

۳

۳

۴

۳

۳

۱۲%

معتلات

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۴%

اعراب وتركيب

۷

۶

۷

۷

۷

۷

۷

۷

۲۸%

 

۱۰۰

* ۴ ٪ معتلات  ۱سوال

* ۲۸٪اعراب«تركيب» : «عيِّّن الصحيح-عيِّن الخطأ- عيِّن مافيه، عيِّن ماليس- في أيّ مختارلايوجد…»

* الباقي ۶۸%

۴+۲۸+ (۶۸) = ۱۰۰%

۱- ترجمه وتعريب +متن ودرك مطلب +سوال مفهومي=۲۸+۱۶+۴=۴۸%

۲- تشكيل(۸%) + اعراب وتركيب (۲۸%) + معتلات(۴%) + اعراب وتحليل الصرفي (۱۲%) =۵۲% 

 

۵۲% به نوعي با اعراب«صرف ونحو»          ۴۸% ترجمه ودرك مطلب وسوال مفهومي

 

**** (اگراعراب يعني تركيب خوب باشد به برخي ازسوالات ترجمه هم مي توان جواب داد) ****

 این مطلب اخذ شده ازسايت همكار كوشايم جناب آهويي

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!