بودجه بندي سوالات عربي عمومي گروه آزمايشي علوم انساني كنكور سراسري

 

درس

سال

تعداد سوال

۸۸

۸۹

ترجمه از عربي به فارسي

همه سال ها

۶

۶

تعريب از فارسي به عربي

همه سال ها

۲

۲

ترجمه از فارسي به عربي

همه سال ها

۲

درك مطلب

همه سال ها

۴

۵

حركت گذاري

همه سال ها

۲

۲

تجزيه و تركيب

دوم

۳

۳

اعلال

دوم وسوم

۱

۲

اعداد

دوم

۱

۱

فعل معلوم و مجهول

دوم

۱

 

نواسخ

دوم و پيش دانشگاهي

۱

 

مفعول فيه

سوم

۱

۱

مفعول مطلق

سوم

۱

 

موكد

سوم

۱

 

لغت و صفت

دوم

۱

 

معتل

سوم

۱

توابع

دوم و سوم

۲

تميز

سوم

۱

مستثني

سوم

۱

حروف غير عامل

دوم

۱

منادا

سوم

 

۱

 

 

بودجه بندي سوالات عربي اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني كنكور سراسري

 

درس

سال

تعداد سوال

۸۸

۸۹

ترجمه از عربي به فارسي

همه سال ها

۳

۵

درك مفهوم يك جمله

 

۱

 

تعريب

 

۲

 

حركت گذاري

دوم و سوم

۲

۲

تجزيه و تركيب

دوم

۲

۲

قواعدادغام

پيش دانشگاهي

۱

اسم

دوم و پيش دانشگاهي

۱

 

ضمير فصل ياعماد

سوم

۱

۱

انواع اعراب

دوم و پيش دانشگاهي

۱

 

توابع

سوم

۱

۲

حال

سوم و پيش دانشگاهي

۱

 

تميز و انواع كم

سوم و پيش دانشگاهي

۱

 

مستثني و انواع آن

سوم و پيش دانشگاهي

۱

 

انواع اسلوب جمله

پيش دانشگاهي

۱

 

طباق

سوم

۱

 

تاكيد

سوم

۱

 

موصول

دوم

۱

مبتدا و خبر

دوم

۱

نواسخ

سوم

۱

مفعول به

پيش دانشگاهي

۱

تعجب

سوم

۱

بلاغت

سوم

۲

ارسال شده توسط : بتول اکبریان (از دبیران توانای درس عربی)

به نقل از : http://azimzade38.blogfa.com

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!