إن برای استقبال است و اگر بر ماضی داخل شود حکمش جزم است.     إن تقم أقم.

لو برای ماضی است و اگر بر مضارع داخل شود جزم نمی دهد.       لو قمتَ أو تقوم قمنا.

       نکته:

  • لو هم چنین برای مستقبل هم می باشد.   و لو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا.

  • حکم جواب إن در باب جوازم گذشت.

اما جواب لو پس هرگاه ماضی   مثبت باشد به لام مقرون می شود.     لو اجتهت لنجحتَ.

                            ماضی    منفی به ما باشد جایز به لام مقرون شود. لو تروَّیتَ لما أو ما أخفق معیک.

                           ماضی     منفی به غیر ما باشد به چیزی مقرون نمی شود.

*** **** ***** **** *** **** ***** **** ***

 برای دانلود این مطلب به طور کامل بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!