ظاهري ، محلي ، تقديري هستند.
اعراب ظاهري بيشتر اسم هاي معرب است و بر دو نوع است اصلي و فرعي

 

  اعراب مَحَلي

اعراب محلي مربوط است به كلمات مبني . از آنجا كه علامت آخر كلمات مبني ثابت است، لذا براي شناختن اعراب و نقش آنها بايد به «محل» قرار گرفتن آنها توجه كرد.
مثال هاي ساده : مثلاً يك آقا را كه نمي شناسيم ولي در دكه ي روزنامه فروشي مي بينيم، متوجه مي شويم شغل او روزنامه فروشي است.
يا آقايي را كه مشغول رانندگي در اتوبوس است با ديدن او در حال رانندگي در اتوبوس متوجه شغل او مي شويم.
 

 

  مثال اعراب محلي :

نجح التلميذ ُ

رايت التلميذ َ

نظرتُ الي التلميذ ِ

نجح ذلک

رايت ُ ذلک

نظرت الي ذلک

 

توضيح راجع به اعراب محلي : چون كلمات مبني علامات رفع، نصب، جر و جزم را نمي توانند بپذيرند لذا از محل آنها در جمله ، پي به نقش آنها مي بريم، چنين اعرابي را اصطلاحاً «اعراب محلي» مي ناميم.  

 

  مثال :

ذلكَ الكتابُ لا ريبَ فيه (بقره – ۲)
محلاً مرفوع

بقيّة ُ الله‌ خيرٌ لكُم (هود ۸۶)
محلاً مجرور  

 

  اعراب تقديري :

برخي كلمات با وجود معرب بودن علامت هاي اعراب را نمي پذيرند و اعراب آنها را بايد از نقش كلمه در جمله تشخيص داد. به چنين اعرابي، اصطلاحاً «اعراب تقديري» مي گوئيم.  

 

  مهم ترين كلماتي كه اعراب آنها تقديري است :

۱ – اسم مقصور : اسمي است كه به الف ختم شود مانند : دنيا – كبري
(در هر سه حالت اعراب تقديري دارد)
رفع : جاء الفتي —> فاعل، مرفوع تقديراً

نصب : رأيتُ الفتي —> فعول به ، منصوب تقديراً

جر : سلّمتُ علي الفتي —> مجرور به جر تقديراً

۲ – اسم منقوص اسمي است كه به ياء ماقبل مكسور ختم شود مانند قاضي – هادي
(دردو حالت رفع و جر اعراب تقديري دارد)
رفع : حضرَ القاضي —> فاعل : …..

نصب : شاهدتُ القاضيَ —> … منصوب به فتحه

جر : مررتُ يا القاضي—> … مجرور به حرف جر

۳ – اسم مضاف به ياء متكلم : اسمي است كه به ضمير متكلم وحده «ي» اضافه شود مثل صديقي
(در هر سه حالت اعراب تقديري دارد)
رفع : هذا كتابيِ —> … مرفوع تقديراً

نصب : قرأتُ كتابي —> مفعول به …..

جر : القصةُ في كتابي —> … تقديراً  

 

  در اعراب محلي و نيز در اعراب تقديري بايد به محل و موقعيت كلمه در جمله توجه كرد. فرق اين دو در چيست؟

اعراب محلي اصطلاحي است براي كلمات مبني، جمله و شبه جمله
اعراب تقديري اصطلاحي است براي برخي كلمات معرب يعني (مقصور – منقوص – مضاف به ياء متكلم )
 

 

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!