اسمي است براي ربط بين دو جمله يا شبه جمله و معناي آن به وسيله ي جمله يا شبه جمله ي پس از آن _ كه صله ناميده مي شود _ كامل مي گردد .
اسم موصول به دو دسته تقسيم مي شود :
۱- اسم موصول خاص كه عبارتند از :
مذكر:الذي – اللذانِ / اللذينِ – الذينَ
مؤنث :التي – اللتانِ / اللتينِ – اللاتي
مثال :جاءَ الطالب الذي كتبَ درسَه . ” آمد دانش آموزي كه درسش را نوشت .”
جاء الذي كتب درسه . ” آمد كسي كه درسش را نوشت .”
۲- اسم موصول عام ( مشترك )كه به دو شكل است :
* – عاقل ( انسان )مذكر و مؤنث : مَن
** –غير عاقل (حيوان و اشياء ): ما
مثال :جاء الطالب مَن كتب درسه . ” آمد دانش آموزي كه درسش را نوشت .”
جاء مَن كتب درسه . ” آمد كسي كه درسش را نوشت .”
اشتريتُ الكتابَ ما وصيَّتَ بهِ . “خريدم كتابي را كه سفارش كردي .
نكته : بايد توجه كرد كه مي توان به جاي موصولات خاص از موصول عام استفاده كرد .

برای مطالعه بیشتر به “ کتاب کار و کمک آموزشی عربی ۱ ” تالیف نعمت اله سلیمانی منتشر شده توسط ضریح آفتاب مراجعه کنید

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!