تعريف: اسمي كه برشخص يا شيء معيني دلالت كند (معرفه) و اسمي كه بر شخص يا شيء نا مشخص و غير معين دلالت نمايد (نكره) گويند.

 

اقسام اسامي معرفه:

اسامي معرفه شش قسم هستند كه به توضيح آنها مي پردازيم:

الف) عَلَم (اسم خاص)

تعريف: اسمي كه بر نام يك شخص يا يك چيز معين دلالت مي كند مانند: حسن

کُنْيه: كه براي مذكر با (ابو) و براي مؤنث با (أم) مي آيد مانند: ابو علي – أم علي.

لقب: كه بر مدح يا ذم شخصي يا چيزي دلالت دارد مانند: زين العابدين – حمّالة الحطب.

   ب)ضمير

تعريف: كلمه اي است كه به جاي اسم ظاهر مي نشيند و بر دو قسم است.

۱- متصل: ضمايري هستند كه بايد با كلمه ديگري (اسم، فعل، حرف) همراه باشند و هيچگاه به تنهايي بكار نمي روند.

۲- منفصل: ضمايري هستند كه به تنهايي و مستقلاً به كار مي روند.

 


 

ضمير

متصل

به اسم وحرف:

هُ، هُما، هُم، ها، هما، هُنَّ، كَ، كُما، كُم،كِ، كما، كُنًّ، ى، نا

به فعل

ماضي:

-، ا، و، -، ا، ن، تَ، تُما، تم، تِ، تُما، تُنَّ، تُ، نا

مضارع:

-، ا، و، -، ا، ن، -، ا، و، ى، ا، ن، -، –

امر:

همان ضماير متصل به فعل مضارع

منفصل

مرفوع

هو،هما،هم،هى، هما، هنّ، أنتَ، أنتما، أنتم، أنتِ، أنتما، أنتنَّ، أنا، نحنُ 

منصوب

إيّاهُ – إيّاهُما – إيّاهُم – إيّاها – إيّاهُما – إيّاهُنّ – إيّاكَ – إيّاكُما – إيّاكُم – إيّاكِ – إيّاكُما – إيّاكُنّ – إيّايَ – إيّانا

نكات:

*صيغه هاي (۱و۴) فعل ماضي، ضمير متصل ندارند. بلكه ضماير آنها مستتر مي باشد (صيغه ۱: هوَ، صيغه ۴: هى).

*صيغه هاي (۱و۴و۷و۱۳و۱۴) فعل مضارع، ضمير متصل ندارند. بلكه ضماير آنها مستتر مي باشد (صيغه ۱: هو، صيغه ۴: هى، صيغه ۷: أنتَ، صيغه ۱۳: أنا، صيغه ۱۴: نحنُ).

*ضماير متصل مرفوع تنها به فعل مي چسبند. (مانند: كَتَبْتُ الدّ‍َرْس)

*ضماير متصل منصوب و مجرور به هر سه قسم كلمه مي چسبند.

ج) اسم اشاره

تعريف: اسمي است كه براي نشان دادن و اشاره كرده به انسان يا حيوان يا اشياء به كار مي رود. كه خود دو نوع است:

اشاره به نزديك و اشاره به دور.


 

اسم اشاره

نزديك

دور

مذكر

مونث

مذكر

مونث

مفرد

هذا

هذهِ

ذلكَ

تِلكَ

مثني

هذانِ/هذَيْنِ

هاتانِ/هاتَيْنِ

ذانِكَ/ذَيْنِكَ

تانِكَ/تَيْنِكَ

جمع

هولاءِ<>< />


 


 


 

د) اسم موصول

تعريف: اسم موصول كلمه مبهمي است كه جمله پس از آن (صله) مقصودش را بيان مي كند. اسم موصول دو نوع است: خاص وعام


 

اسم موصول

خاص

عام

مذكر

مونث

عاقل

غير عاقل

عاقل وغيرعاقل

مفرد

الذى

الّتى

مَن

ما

أىُّ

مثني

اللذَانِ/اللذَيْنِ

اللتانِ/اللتَيْنِ

الفاظ ديگر موصول خاص جمع مونث عبارتند از: اللاتى،اللواتى، اللوائى

جمع

الّذِينَ

اللاتى


 


 

نكات:

*اسم موصول خاص براي جمع مونث الفاظ ديگري نيز دارد كه عبارتند از: اللاتى، اللواتى، اللوائى.

* اسم موصول عام، براي مذكر و مونث و مفرد و مثني و جمع بطور يكسان بكار مي رود.

* فرق أىُّ با ساير موصولات اينست كه: اولاً معرب است، ثانياً أىُّ براي اشخاص و اشياء هر دو بكار مي رود.

ه‌) معرفه به (ال)

تعريف: هر گاه بر اسم نكره (ال) درآيد، معرفه مي شود. مانند: کتابٌ که می شود الکتاب

و) معرفه به اضافه

تعريف: اسم نكره اي كه به يكي از معارف اضافه شود، خود معرفه مي گردد (از مضاف اليه كسب تعريف مي كند). مانند: (كِتاب) در جمله: قَرَاْتُ كتابَ علىّ.

منبع : رايا مذرسه

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!