« مَطْويّ » چه نوع معتلي است ؟
۱) اجوف
۲) لفيف
۳) مثال
۴) ناقص

 پاسخ

گزينه ۲ وجود « م » در ابتداي كلمه و وجود حرف عله مشدد در آخر آن معمولاً نشان‌دهنده اسم مفعول ناقص ( ثلاثي مجرد ) است . چرا كه در فعل‌هاي ناقص ، هنگام ساختن اسم مفعول ، واو مفعول مانند حرف علّة بعد از خودش مي‌شود . مطويّ اسم مفعول از حروفي « ط و ي » است : مفعول « ط و ي » : مطووي مطويّ توجه بكنيد كه « ط و ي » به علت داشتن دو حرف علّه هم اجوف و هم ناقص است و به قول ديگر لفيف مقرون است بنابراين صحيح‌ترين گزينه ،گزينه ۲ است .

———————————————————-

در كدام صيغه « هُدِيَ » حرف عله حذف مي‌شود ؟
۱) مفرد مذكر مخاطب
۲) جمع مذكر مخاطب
۳) جمع مذكر غائب
۴) مفرد مؤنث غائب

 پاسخ

گزينه ۳ صحيح است . هُدِيَ بروزن فُعِلَ است . بايد در هر كدام از صيغه‌هاي خواسته شده سه حرف « ه د ي » را قرار دهيم  تا ببينيم در كدام يك ، حرف عله حذف مي‌شود : ۱) جمع مؤنث مخاطب : فُعِلتُنَّ « ه د ي » : هُديتنَّ  ( بدون اعلال ) ۲) مفرد مؤنث مخاطب : فُعِلْتِ « ه د ي » : هُدِيْتِ  ( بدون اعلال ) ۳) جمع مذكر غايب : فُعِلوُ « ه د ي » : هُدِيُو هُدُيْوْ هُدو ۴) مفرد مؤنث غايب : فُعِلَت « ه د ي » : هُدِيَت

———————————————————–

ما هو الصحيح ؟
۱) قِفا : اعلاله بالحذف .
۲) دَعَتْ : اعلاله بالقلب .
۳) صِفْ : اعلاله بالاسكان .
۴) يَصِفُ : بدون اعلال .

 پاسخ

گزينه ۱ صحيح است . قِفا يك فعل امر از فعل مثال « و ق ف » است . لازم است براي راحتي در تشخيص اين امر ، وزنهاي امر براي فعل‌هاي مثال را حفظ باشيد . چنانچه مي‌دانيد در فعل‌هاي مثال واوي ( در مضارع و امر ) حرف عله حذف مي‌شود . بنابراين در اين گزينه و همچنين گزينه ۳ ( صِف ( و ص ف ) ) و گزينه ۴  ( يصِف « و ص ف » ) اعلال حذف داريم . درگزينه ۲ دَعَت بروزن فَعَلَتْ از حروف « د ع و » است كه اعلال حذف دارد : دَعَوَتْ دَعات دَعَتْ

————————————————————-

خبر ليس در عبارت « ليس بحاكمٍ من لايُبالي » كدام است ؟
۱) حاكم
۲) ضمير مستتر
۳) لايُبالي
۴) من

 پاسخ

ليس بـ حاكمٍ من لا يبالي فعل ناقصه مبني بر فتح حرف جر ( باء زائده ) لفظا مجرور به حرف جر/ خبر مقدم ليس محلا منصوب اسم مؤخر ليس محلا مرفوع فعل مضارع منفي ، فاعل هو مستتر

——————————————————–

مختصات نقطه در دستگاه مختصات به صورت است . دستگاه مختصات را به اندازه دوران داده‌ايم . كدام نقطه نمي‌تواند مختصات در دستگاه باشد .
۱)
۲)
۳)
۴)

 پاسخ

يادآوري : در دوران به زاوية حول مبدأ ، فاصله مبدا از نقطه را مي‌توان شعاع دوران به حساب آورد همان‌طور كه مي‌دانيد شعاع دايره همواره ثابت است در نتيجه فاصله مبدأ از نقطه دوران يافته نيز ثابت است . در نتيجه بايد به دنبال گزينه‌اي باشيد كه فاصله مبدأ از نقطه با فاصله اصلي تفاوت دارد .                                              : فاصله از مبدأ                                              : گزينه ۱                                              : گزينه ۲                                               : گزينه ۳                                                : گزينه ۴ پس پاسخ گزينه ۴ صحيح است .

——————————————————-

اسم فاعل واسم مفعول «ربو» در باب تفعيل :
۱) رابي -مربوي
۲) مربّي-مربّي
۳) مربّي-مربّي
۴) مربّي-مربّي

 پاسخ

گزينه ۳ صحيح است. اسم فاعل در باب تفعيل بر وزن مفعِّل و اسم مفعول بر وزن مُفَعَّل ساخته مي‌شود  اسم فاعل:مُفَعِّل «ر ب و » مُرَبِّوٌمُرَبِّومُربّي. اسم مفعول :مُفَعَّل « رب و» :مَربَّوُمُربّي.

——————————————————

« سَجَنُوا ، سُجِنُوا » :
۱) متعدي ، متعدي
۲) معلوم ، مجهول
۳) زنداني كردند ، زنداني شدند
۴) هر سه مورد صحيح است .

 پاسخ

گزينه ۴ صحيح است . براي تشخيص فعل متعدّي از ترجمه و سوال « چه كسي را ؟ » و « چه چيزي را ؟ » كمك مي‌گيريم . سَجَنُوا به معني « زنداني كردند » براي سوال ما جواب دارد ، پس متعدي است و فاعلش  ضمير بارز  « و » است ، بنابراين معلوم است . سُجِنُوا چون عين‌الفع مكسور ( جِ ) و فاء الفعل مضموم ( سُ ) دارد ، مجهول است و هر فعل مجهولي متعدّي بوده و مفعولي داشته كه به جاي فاعل بنشيند و نائب فاعل ما ضمير بارز « و » مي‌باشد . بنابراين ترجمه سُجِنُوا « زنداني شدند » مي‌شود.

———————————————————–

جملة « هواءُنا اشدُّ تلّوثا » در اصل چه بوده است ؟
۱) هواءُنا تلوّثُه اَشَدُّ
۲) تلوّثُ هوائنا اَشدُّ
۳) اَشدّ تلوّثاً هواءنا
۴) هواءنا تلوثُه شديد

 پاسخ

گزينة ۲ صحيح است . ; در اين جمله تمييز به كار رفته است . براي پيدا كردن اصل جمله بايد اصل تمييز را پيدا كنيم . تمييز  ، « تلوّثاً » است كه جامد ، نكره و منصوب است و از اسم تفضيل پيش از خود ( أشدّ ) رفع ابهام مي‌كند . در جملة اسميه ، اصل تمييز ، مبتدا بوده است براي تبديل تمييز به اصل آن ۱- نقش اصل تمييز را به تمييز مي‌دهيم . تَلَوَّثاً تَلَوَّثُ . ۲- كلمه‌اي را كه در اين جمله نقش اصل تمييز را دارد ( در اينجا : مبتدا ) ، به مضاف‌اليه آن تبديل مي‌كنيم : هواءُ هواءِ . با اين تغييرات ، جمله به شكل زير در مي‌آيد: تَلَوَّثُ هواءِنا أشَدُّ. ترجمه : هواي ما خيلي آلوده است .

————————————————————

ما هو اعراب « طالبتين » في العباره التاليه » « حضرت كلّ الطالبات الا طالبتين »
۱) جر
۲) جزم
۳) رفع
۴) نصب

 پاسخ

گزينة ۴ . جملة پيش از « الّا » كامل است . پس مستثني‌منه در جمله ذكر شده است و مستثني منصوب خواهد بود. مستثني كلمة پس از « الّا » است ، ( در اين جمله « طالبتينِ » ) پس « طالبتين » منصوب است . تركيب : ترجمه : همة دانش‌آموزان به جز دو دانش‌آموز حاضر شدند.

———————————————————

ما هو التعريب الدقيق للعباره التاليه : « آيا آن دانش‌آموزي را كه براي موفقيت در امتحان تلاش مي‌كند ، نديده‌اي ؟ »
۱) ألاتَري تلك الطالبه التي قد تجتهد نجاحاً للتوفيق في الامتحان؟
۲) أما رأيت تلك الطلبه التي قد اجتهدت للتوفيق في الامتحان ؟
۳) أرأيت ذلك الطالب المجتهد الذي يجتهد للنجاح في الامتحان ؟
۴) ألم تَر ذلك الطالب الذي يجتهد للنجاح في الامتحان؟

 پاسخ

أ لَم تَرِ ذلكَ الطالب الذي يجتهد للنجاح في الامتحان حرف استفهام فعل مضارع مجزوم فاعل ضمير مستتر  « انتَ » مفعول محلا منصوب صفت به تبع منصوب صفت به تبع محلا منصوب فعل فاعل ضمير مستتر « هو » جارومجرور جار مجرور 

 

منبع : تبیان

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!