مجلات مربوط به رشته‌های: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان روسی و حوزه زبان شناسی

* برای ورود به سایت مجله مورد نظر روی لینک جلوی آن کلیک نمایید

* برای دریافت اطلاعات مستند در زمینه نشریه روی نام مجله کلیک نمایید

# عنوان نشریه صاحب امتیاز لینک درصد و درجه: رتبه بندی
۱ Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان http://ijals2.usb.ac.ir ۵۰

C

۲ Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خوارزمی http://ijla.khu.ac.ir ۶۵

B

۳ Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی http://journal.atu.ac.ir ۳۰

C

۴ Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز http://rals.scu.ac.ir ۸۰

A

۵ Journal Of Reaserch in Applied Liguistic دانشگاه شهید چمران اهواز http://rals.scu.ac.ir ۶۵

B

۶ Journal Of Teaching Language Skills دانشگاه شیراز http://jtls.shirazu.ac.ir ۶۰

C

۷ Plume انجمن زبان و ادبیات فرانسه http://www.revueplume.com ۴۰

C

۸ Teaching English Language انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران http://tellj.ir ۴۰

C

۹ آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://afagh.ihcs.ac.ir ۶۰

C

۱۰ إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی http://roc.kiau.ac.ir ۳۵

C

۱۱ ادب عربی دانشگاه تهران http://jalit.ut.ac.ir ۶۵

B

۱۲ ادب فارسی دانشگاه تهران http://jpl.ut.ac.ir ۶۵

B

۱۳ ادب و زبان فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان http://jll.uk.ac.ir ۸۰

A

۱۴ ادب پژوهی دانشگاه گیلان http://research.guilan.ac.ir/adab/ ۶۰

C

۱۵ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان http://jcl.uk.ac.ir ۷۰

B

۱۶ ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) http://journals.alzahra.ac.ir/jml/ ۶۰

C

۱۷ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی http://journals.azad.ac.ir/jmmlq/ ۵۵

C

۱۸ ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/ ۳۰

C

۱۹ ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان http://jrl.uk.ac.ir ۷۰

B

۲۰ اسناد بهارستان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۵

C

۲۱ الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی http://iaall.iranjournals.ir ۸۰

A

۲۲ اللغه العربیه و آدابها دانشگاه تهران http://jal-lq.ut.ac.ir ۶۰

C

۲۳ بحوث فی اللغه العربیه دانشگاه اصفهان http://uijs.ui.ac.ir/rall/ ۸۰

A

۲۴ تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی http://pub.sbu.ac.ir ۵۵

C

۲۵ تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان ۸۰

A

۲۶ جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد http://jls.um.ac.ir ۶۰

C

۲۷ جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس http://lrr.modares.ac.ir ۸۰

A

۲۸ دراسات الادب المعاصر دانشگاه آزاد اسلامی http://cls.iranjournals.ir ۲۵

C

۲۹ دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس http://aijh.modares.ac.ir ۸۰

A

۳۰ دراسات فی اللغة العریة و آدابها دانشگاه سمنان http://www.lasem.semnan.ac.ir ۸۰

A

۳۱ زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://languagestudy.ihcs.ac.ir ۲۰

C

۳۲ زبان شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد http://jlkd.um.ac.ir/index.php/lj ۸۰

A

۳۳ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی http://jpll.khu.ac.ir ۸۰

A

۳۴ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز http://perlit.tabrizu.ac.ir ۵۰

C

۳۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد http://jall.um.ac.ir/index.php/ARABIC/index ۸۰

A

۳۶ زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی http://lsi_linguistics@ihcs.ac.ir ۱۵

C

۳۷ زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س) http://journals.alzahra.ac.ir/jlr/ ۸۰

A

۳۸ سبک شناسی نظم و نثر فارسی موسسه انتشارات امید مجد http://www.bahareadab.com ۶۰

C

۳۹ شعر پژوهی دانشگاه شیراز http://jba.shirazu.ac.ir ۸۰

A

۴۰ فنون ادبی دانشگاه اصفهان http://uijs.ui.ac.ir/liar/ ۸۰

A

۴۱ لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) http://lem.journals.ikiu.ac.ir ۷۰

B

۴۲ متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان http://uijs.ui.ac.ir/rpll/ ۸۰

A

۴۳ متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی http://ltr.atu.ac.ir ۲۵

C

۴۴ مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی http://clq.iranjournals.ir ۳۰

C

۴۵ مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز http://jcls.shirazu.ac.ir ۸۰

A

۴۶ مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان http://jis.uk.ac.ir ۶۰

C

۴۷ مطالعات بلاغی دانشگاه سمنان http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir ۴۰

C

۴۸ مطالعات ترجمه خصوصی ۱۵

C

۴۹ مطالعات زبان فرانسه دانشگاه اصفهان ۸۰

A

۵۰ مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز ۸۰

A

۵۱ مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد http://jlts.um.ac.ir/index.php/lts ۴۰

C

۵۲ مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان http://jsr.usb.ac.ir ۸۰

A

۵۳ نامه فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۵

C

۵۴ نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد http://mcal.yazd.ac.ir ۸۰

A

۵۵ نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس http://lcq.modares.ac.ir ۸۰

A

۵۶ نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی http://pub.sbu.ac.ir ۶۵

B

۵۷ پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران http://jor.ut.ac.ir ۵۵

C

۵۸ پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی http://ihss.ac.ir ۳۰

C

۵۹ پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز http://france.tabrizu.ac.ir ۸۰

A

۶۰ پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) http://jplt.journals.ikiu.ac.ir ۵۰

C

۶۱ پژوهش های ادب عرفانی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران http://uijs.ui.ac.ir/jpll/ ۷۰

B

۶۲ پژوهش های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی ۲۰

C

۶۳ پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس http://clrj.modares.ac.ir ۸۰

A

۶۴ پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی http://rctall.atu.ac.ir ۵۰

C

۶۵ پژوهش های زبان شناسی دانشگاه اصفهان http://uijs.ui.ac.ir/jrl/ ۸۰

A

۶۶ پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا http://rjhll.basu.ac.ir ۸۰

A

۶۷ پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشگاه تهران http://jflr.ut.ac.ir ۳۰

C

۶۸ پژوهش های زبانی دانشگاه تهران http://jolr.ut.ac.ir ۷۰

B

۶۹ پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی http://journals.riau.ac.ir ۲۵

C

۷۰ پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان http://jllr.usb.ac.ir ۷۰

B

۷۱ پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی http://parsadab.ir ۵۵

C

۷۲ پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی http://iarlljournal.ir ۸۰

A

۷۳ پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی http://pub.sbu.ac.ir ۴۰

C

۷۴ پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران http://jlcr.ut.ac.ir ۷۰

B

۷۵ کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه http://jccl.razi.ac.ir ۳۵

C

۷۶ کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد http://kavoshnameh.yazd.ac.ir ۸۰

A

۷۷ کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://classicallit.ihcs.ac.ir ۳۰

C

این اطلاعات ماخوذ از سامانه نشریات علمی وزارت علوم (http://journals.msrt.ir) است

 

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!